• ประชากร
  แสดงแผนภูมิ และข้อมูล ของประชากร ตามโครงสร้างทางอายุและเพศ การกระจายตัว ประเภทการอยู่อาศัย ข้อมูลจำนวนหลังคาเรือน ข้อมูลสิทธิการรักษา
 • สถิติชีพ
  แสดงแผนภูมิ และข้อมูล การเกิด การตาย สาเหตุการตาย สาเหตุการป่วย จัดอันดับอัตราผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก และโรคระบาด
 • ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ
  ข้อมูลสถานพยาบาล ตามพิกัดภูมิศาสตร์
 • QOF 2564
  รายการตัวชี้วัด ที่นำมาใช้จัดสรรงบ QOF ปี 2564
 • QOF 2563
  รายการตัวชี้วัด ที่นำมาใช้จัดสรรงบ QOF ปี 2563
 • QOF 2562
  รายการตัวชี้วัด ที่นำมาใช้จัดสรรงบ QOF ปี 2562
 • QOF 2561
  รายการตัวชี้วัด ที่นำมาใช้จัดสรรงบ QOF ปี 2561
 • Vision 2020 Thailand
  ระบบข้อมูลการคัดกรองตา ต้อกระจก
 • Thai Traditional Medicine
  ระบบข้อมูลการให้บริการแพทย์แผนไทย
 • MOPH Immunization Center
  ระบบฐานข้อมูลกลางของกระทรวงสาธารณสุข สำหรับจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริการวัคซีนโควิด 19
 • Long Term Care Uthai Thani
  ระบบข้อมูลผู้สูงอายุ การจัดกิจกรรม และแบบทดสอบ สำหรับกิจกรรมตำบล Long Tere Care
 • Uthai SEPSIS
  ระบบข้อมูล SEPSIS จังหวัดอุทัยธานี