Concept
ผังขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
โครงสร้างการบริหาร
พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
การพัฒนาคุณภาพองค์กรด้วยกิจกรรม 5 ส.
สรุปผลการดำเนินงาน 5 ส. ปี 2556
5ส (ประกวด สสจ. ดีเด่น)

ผลการตรวจประเมิน 5 ส. ครั้งที่ 1/2557
สรุปการตรวจประเมิน 5 ส. รอบที่ 1/2557
แผนภูมิ ผลการตรวจประเมิน 5 ส. ปี 2556-2557
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส.
สรุปการกำหนดเขตพื้นที่รับผิดชอบและตรวจประเมิน 5 ส.
โครงการ องค์กรสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ภายใต้กิจกรรม 5 ส.
ผังขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 5 ส.
สรุปกิจกรรม 5 ส. ปี 2556 - เมษายน 2557
เอกสารสรุปงาน 5 ส. ปี 2556 - เมษายน 2557
เอกสารปี 2556


copy right © 2013 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
ตั้งอยู่เลขที่ 160 หมู่ 3 ถ.อุทัย-หนองฉาง ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
โทรศัพท์ 0-5651-1565 0-5657-1007 0-5651-2127 โทรสาร 0-5651-1327